Semalt: Sahypadan fon suratyny nädip çykarmaly

Web sahypasynyň iň özüne çekiji aýratynlyklaryndan biri, onuň fon görnüşidir. Web sahypasyna basanyňyzdan soň, fon suraty ilki bilen ünsüňizi çekýär. Käwagt ajaýyp fon şekili bolan bir web sahypasyna duşup bilersiňiz we ony ýok etmek kararyna gelip bilersiňiz.

Gynansagam, köp guramalar adatça sahypasynyň mazmunyny, şol sanda fon suratlaryny gyrmakdan ýa-da göçürip almakdan goraýarlar. Şeýlelik bilen, olary göçürmek kyn bolup biler. Web sahypalarynyň fon suratlaryny göçürip almak üçin üç esasy wariant:

 • Birinji wariant, tejribeli üçünji tarap web döwmek kompaniýasyna fon suratlaryny göçürip almak meselesini autsorsing etmekdir. Şeýle-de bolsa, bu wariant beýlekilerden birneme gymmat.
 • Ikinji wariant, size ýörite web gyrmak guralyny gurmak üçin programmistleri işe almak. Bu hem size köp pul sarp eder. Şeýlelik bilen, fon suratlaryny yzygiderli gyrmasaňyz gowy pikir bolup bilmez.
 • Üçünji wariant, ýa-da umumy guraldan peýdalanmak ýa-da ýumuş üçin amatly usuly tapmak. Belli bir web sahypasyndan suraty çalt göçürip almak isleseňiz, web sahypasynyň CSS faýlyna barýan ýoly tapmaly. Soň bolsa, ýumuş üçin ýönekeý kodlar toplumyny ýazmaly. Bu wariant gaty täsirli bolsa-da, birneme kemçiligi bar. Käbir programmirleme bilimlerini we başarnyklaryny talap edýär.

Fon suratlaryny gyrmak çylşyrymly mesele ýaly bolup görünse-de, munuň üçin ýönekeý çözgüt bar. Käwagt çylşyrymly ýaly görünýän meseläniň gaty ýönekeý çözgüdi bar. Käbir web sahypalaryndan goralýan fon suratlaryny göçürip almak üçin Firefox brauzeri gerek.

Firefox brauzeri bilen fon suratlaryny nädip göçürip almaly?

 • Firefox brauzeriňiz bilen maksatly web sahypasyny açyň
 • Ondan soň, suratyň islendik ýerine sag basmaly
 • Saýlawlardan "Sahypa maglumatyny gör" -i saýlaň
 • Indi, maksatly web sahypasy barada käbir möhüm maglumatlar dürli goýmalarda görkeziler
 • Media goýmasyny saýlamaly
 • Web sahypasynyň fonunda bar bolan suratlaryň sanawy açylar. Gyrmak isleýän aýratyn fon suratlaryňyza basmaly
 • Surata basanyňyzdan soň, deslapky syn başga bir penjirede peýda bolar
 • "Asatda sakla" düwmesine basyň, we yzky fon suratynyň saklanmagyny isleýän ýeriňizi saýlarsyňyz. Birnäçe gezek ulanmak üçin ony ýerli kompýuteriňize ýazdyrmak has gowudyr.

Netije

Bu meseläni çözüp bilýän beýleki web gyryş gurallary bar, ýöne fon suratlaryny täsirli edip bilýän birine büdreýänçäňiz birnäçe synap görmeli. Bir zady anyk bilýäris, web sahypasynyň eýeleri islendik robotyň ýa-da programma üpjünçiliginiň öz sahypasyndan maglumatlary öçürmegini kynlaşdyrmak üçin howpsuzlyk aýratynlyklaryny täzelemegi dowam etdirerler, şonuň üçin maglumatlary çykarmak bilimleriňizi we gurallaryňyzy hem täzelemegi dowam etdirmeli bolarsyňyz.